acties

Betogen voor de vos

Op 13 januari 2012 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van besluit goed tot wijziging van het Jachtopenings- en het Jachtvoorwaardenbesluit van 30 mei 2008. Daardoor kan de vos voortaan ook buiten de gewone jachtperiode (1 oktober tot en met 14 februari) worden bejaagd. Nochtans is er al heel wat protest geuit tegen deze regeling omdat de maatregel geen oplossing biedt aan het vermeende probleem van de vos. Integendeel: met deze beslissing wordt pas echt een probleem gecreëerd.

Natuurbewuste Vlamingen uitten reeds massaal hun verontwaardiging omtrent de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege om de jacht op de vos te versoepelen, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De minister is maar een politiek lichtgewicht en is gezwicht onder de druk van een kleine, ongeloofwaardige maar invloedrijke jachtlobby. Samen met haar is ook de minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters kop van jut omdat hij zijn collega-ministers onder druk zou gezet hebben. De Vlaamse overheid negeert met haar beslissing doelbewust de wetenschappelijke kennis over de vos in Vlaanderen. De vos wordt al jarenlang uitvoerig en zorgvuldig bestudeerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met de bedoeling het Vlaamse vossenbeleid goed te onderbouwen. Jammer genoeg beantwoordt het resultaat niet aan de wens van de jagende goegemeente om de vos onbeperkt te bejagen. De aanzienlijke investering in het vossenonderzoek blijkt weggeworpen geld en is vrijgegeven voor afschot.

Om weerwerk te bieden tegen de beslissing van de Vlaamse regering wordt aanstaande vrijdag 27 januari 2012 om 09:00 uur door Vogelbescherming Vlaanderen een 'sit-in' georganiseerd op de stoep van de ambstwoning van de Vlaamse minister-president Kris Peeters aan het Martelaarsplein 19 te 1000 Brussel. Om 10:00 uur komen daar de leden van de Vlaamse regering bijeen voor hun wekelijkse beslissingsronde. Kom massaal naar het Martelaarsplein met spandoeken, vlaggen van jouw vereniging, toeters en bellen en ludieke protestborden waarin je duidelijk maakt niet akkoord te gaan met de extra bejaging van vossen.

Meer informatie vind je bij Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt evenals op onze actiepagina over het beheer van de vos in Vlaanderen.

Zie Zo Zoogdier 2011: eekhoorn, egel en konijn staan wederom op kop!

In het weekend van 15 en 16 oktober 2011 organiseerde de Zoogdierenwerkgroep voor de tweede keer de actie ‘Zie Zo Zoogdier’. Tijdens dit weekend werd over geheel Vlaanderen in tuin en park naar zoogdieren gespeurd.

De speuractie bleek alweer een succes. Meteen na het weekend waren er al meer dan 850 zoogdieren gemeld, afkomstig van meer dan 450 verschillende plaatsen. Niet minder dan 38 soorten werden waargenomen. En dit zijn voorlopige resultaten, want veel mensen moeten hun waarnemingen nog doorgeven.

De resultaten verschillen niet zoveel ten opzichte van de zoogdierentelling in 2009. De eekhoorn, de egel, het konijn en de dwergvleermuis werden op het grootste aantal plaatsen geteld. De eekhoorn staat op kop. Niet verwonderlijk want hij is een regelmatig tuinbezoeker en overdag actief. Bovendien deden we een speciale oproep om waarnemingen van die soort door te geven. Op de tweede plaats qua verspreiding staat de egel. Het konijn volgt als derde maar staat wel op de eerste plaats wat het aantal evenals het aantal tegelijk waargenomen individuen betreft. Dat komt omdat het beestje in kolonies leeft.

De top 10 bestaat geheel uit soorten die zich goed hebben aangepast aan de aanwezigheid van de mens in hun omgeving. Voor de meeste soorten vormen tuinen een belangrijk leefgebied. Natuurlijke tuinen met een ruim aanbod aan voedsel en schuilplaatsen helpen de zoogdieren om in een verstedelijkt milieu te overleven. Tips om hun leefomgeving te verbeteren vind je op deze website onder de rubriek 'Zorgen' > 'Habitatverbetering'.

Heb je de actie 'Zie Zo Zoogdier' gemist en wil je alsnog waarnemingen van zoogdieren doorgeven, dan kan dat steeds op de website waarnemingen.be. Het helpt ons een beter beeld van hun verspreiding te verkrijgen.

Top tien van de waargenomen zoogdiersoorten

    aantal dieren   aantal waarnemingen
  soorten/datum 16/okt 15/okt 16&15 16/okt 15/okt 16&15
  totaal 508 344 852 294 173 467
1 eekhoorn 85 46 131 50 27 77
2 egel 41 34 75 32 23 55
3 konijn 129 52 181 30 17 47
4 dwergvleermuis 43 23 66 28 15 43
5 haas 49 14 63 31 11 42
6 vos 25 13 38 24 12 36
7 mol 25 19 44 23 10 33
8 ree 21 11 32 13 6 19
9 huisspitsmuis 15 11 26 10 7 17
10 bosmuis 5 13 18 3 8 11


 

Vriend van de vos ?

Rond de vos is het afgelopen jaar al veel te doen geweest. Jagers en pluimveehouders willen de vos weer ten alle tijde bejaagbaar maken en dit met alle mogelijke middelen. Wetenschappers en natuurbeschermers waarschuwen dat dit ingaat tegen alle logica van het natuurbehoud. Niettemin gaat de bevoegde Vlaamse minister mee in de ongenuanceerde gedachtengang van de tegenstanders. Verdere actie blijft daardoor noodzakelijk.

De Zoogdierenwerkgroep voert samen met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt al een half jaar intensief campagne voor een betere bescherming van de vos. Vooral Vogelbescherming Vlaanderen neemt hierin het voortouw en probeert met de slogan 'S.O.S. Vos'  zowel de overheid als het grote publiek op een wetenschappelijk onderbouwde manier te informeren over de rol van de vos in de natuur. Om haar actie kracht bij te zetten, heeft de vereniging een sticker met een vossenkop en het opschrift 'Vriend van de vos' gemaakt.

Als je een exemplaar van deze kwalitatieve, UV-bestendige sticker wenst te ontvangen, schrijf je minstens 1,50 euro over op rekeningnummer 001-5005005-75 van Vogelbescherming Vlaanderen. Meer informatie over deze en voorafgaande acties ten voordele van de vos vind je op de websites van Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt.<?xml:namespace prefix = o />

X