vos

Slimmer dan de vos

Het gebeurt dat houders van kippen en ander pluimvee een vos of ander roofdier op bezoek krijgen. Vaak blijft het bij een enkel kippetje dat verdwijnt maar af en toe kunnen ze een ware ravage aanrichten. Om dat te voorkomen vernieuwde de Zoogdierenwerkgroep haar informatiebrochure 'Slimmer dan de vos'. Daarin worden adviezen gegeven voor de bouw van een veilige kippenren en -hok. De aanleiding was de vernieuwde wetgeving rond de vos evenals de vaststelling dat enige preventieve voorlichting vanwege de bevoegde gewestelijke overheid uitblijft.

In Vlaanderen mag de vos tijdens het jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. In bepaalde gevallen is ook een bijzondere bejaging mogelijk buiten het jachtseizoen. De bijzondere bejaging van de vos is gebonden aan verschillende voorwaarden. Deze bepalen of de afschot van individuele dieren noodzakelijk is. Die voorwaarden omvatten preventieve maatregelen die initieel schade door vossen moeten verhinderen. Enkel wanneer deze niet tegen de vos zijn opgewassen, kan een bijzondere bejaging worden toegestaan.

In principe moeten de preventieve maatregelen volstaan om vossenschade te vermijden. Welke mogelijkheden zich aanbieden, kom je te weten in de vernieuwde brochure 'Slimmer dan de vos'. Eigenlijk hoort het tot te taak van de overheid om burgers hierover te informeren, maar behalve op de website van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), vind je langs officiële weg weinig informatie terug over voorkoming van vossenschade. Daarom heeft de Zoogdierenwerkgroep haar eerder al uitgegeven informatiefolder geactualiseerd en op de officiële richtlijnen afgestemd. De folder is zowel in drukvorm als digitaal beschikbaar. Bijkomende informatie vind je op de website van de Zoogdierenwerkgroep.

Naast de folder is ook een informatiecampagne opgezet voor de gemeentebesturen. Deze dient om ook voorlichting te geven via de gemeentelijke websites en de lokale milieudiensten. Later dit jaar zullen verspreid over de verschillende provincies ook enkele vossenveilige kippenhokken ter demonstratie worden opgesteld.

Betogen voor de vos

Op 13 januari 2012 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van besluit goed tot wijziging van het Jachtopenings- en het Jachtvoorwaardenbesluit van 30 mei 2008. Daardoor kan de vos voortaan ook buiten de gewone jachtperiode (1 oktober tot en met 14 februari) worden bejaagd. Nochtans is er al heel wat protest geuit tegen deze regeling omdat de maatregel geen oplossing biedt aan het vermeende probleem van de vos. Integendeel: met deze beslissing wordt pas echt een probleem gecreëerd.

Natuurbewuste Vlamingen uitten reeds massaal hun verontwaardiging omtrent de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege om de jacht op de vos te versoepelen, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De minister is maar een politiek lichtgewicht en is gezwicht onder de druk van een kleine, ongeloofwaardige maar invloedrijke jachtlobby. Samen met haar is ook de minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters kop van jut omdat hij zijn collega-ministers onder druk zou gezet hebben. De Vlaamse overheid negeert met haar beslissing doelbewust de wetenschappelijke kennis over de vos in Vlaanderen. De vos wordt al jarenlang uitvoerig en zorgvuldig bestudeerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met de bedoeling het Vlaamse vossenbeleid goed te onderbouwen. Jammer genoeg beantwoordt het resultaat niet aan de wens van de jagende goegemeente om de vos onbeperkt te bejagen. De aanzienlijke investering in het vossenonderzoek blijkt weggeworpen geld en is vrijgegeven voor afschot.

Om weerwerk te bieden tegen de beslissing van de Vlaamse regering wordt aanstaande vrijdag 27 januari 2012 om 09:00 uur door Vogelbescherming Vlaanderen een 'sit-in' georganiseerd op de stoep van de ambstwoning van de Vlaamse minister-president Kris Peeters aan het Martelaarsplein 19 te 1000 Brussel. Om 10:00 uur komen daar de leden van de Vlaamse regering bijeen voor hun wekelijkse beslissingsronde. Kom massaal naar het Martelaarsplein met spandoeken, vlaggen van jouw vereniging, toeters en bellen en ludieke protestborden waarin je duidelijk maakt niet akkoord te gaan met de extra bejaging van vossen.

Meer informatie vind je bij Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt evenals op onze actiepagina over het beheer van de vos in Vlaanderen.

Vriend van de vos ?

Rond de vos is het afgelopen jaar al veel te doen geweest. Jagers en pluimveehouders willen de vos weer ten alle tijde bejaagbaar maken en dit met alle mogelijke middelen. Wetenschappers en natuurbeschermers waarschuwen dat dit ingaat tegen alle logica van het natuurbehoud. Niettemin gaat de bevoegde Vlaamse minister mee in de ongenuanceerde gedachtengang van de tegenstanders. Verdere actie blijft daardoor noodzakelijk.

De Zoogdierenwerkgroep voert samen met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt al een half jaar intensief campagne voor een betere bescherming van de vos. Vooral Vogelbescherming Vlaanderen neemt hierin het voortouw en probeert met de slogan 'S.O.S. Vos'  zowel de overheid als het grote publiek op een wetenschappelijk onderbouwde manier te informeren over de rol van de vos in de natuur. Om haar actie kracht bij te zetten, heeft de vereniging een sticker met een vossenkop en het opschrift 'Vriend van de vos' gemaakt.

Als je een exemplaar van deze kwalitatieve, UV-bestendige sticker wenst te ontvangen, schrijf je minstens 1,50 euro over op rekeningnummer 001-5005005-75 van Vogelbescherming Vlaanderen. Meer informatie over deze en voorafgaande acties ten voordele van de vos vind je op de websites van Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt.<?xml:namespace prefix = o />

X