Zoogdieren in het Vlaamse beleid

Natuurrapport

Het Natuurrapport 2009 is het eerste natuurrapport dat de toekomst beschrijft. Het doel is inzicht te verwerven in de wijze waarop de natuur op langere termijn (Natuurverkenning 2030) zou kunnen evolueren bij bepaalde strategische beleidskeuzes (klemtoon op functieverweving of op functiescheiding?). Het wordt ondersteund door een reeks wetenschappelijke rapporten en aangevuld met een website waar nog meer resultaten te consulteren zijn. Voor de zoogdieren is vooral de studie in verband met de terrestrische soorten van belang. Specifieke informatie over zoogdieren vind je terug op de pagina 'Trends in zoogdieren'.

Soortbeschermingsplannen

Momenteel zijn voor enkele zoogdiersoorten soortbeschermingsplannen opgemaakt (zie overzicht hieronder). Deze omvatten concrete maatregelen om de achteruitgang van de soort te verhinderen en de populatie te herstellen.

 

Soort status Europa Rode Lijst-status planjaar acties
Overzicht van de soortbeschermingsplannen en -acties in Vlaanderen
bever (Castor fiber) HRL-II & IV onvoldoende gekend geen ja
das (Meles meles)   bedreigd 1991 ja
hamster (Cricetus cricetus) HRL-IV ernstig bedreigd 2001 ja
hazelmuis (Muscardinus avellanarius) HRL-IV bedreigd 2007 ja

vleermuizen - 17 soorten (Chiroptera)

HRL-II & IV

niet bedreigd/met uitsterven bedreigd

2000 ja

HRL = Habitatrichtlijnsoort; II en IV verwijzen naar de respectievelijke bijlagen van de richtlijn.

X