Naar een verantwoord vossenbeheer - huidige stand

De vos komt steeds weer op een negatieve wijze in het nieuws: als kippenrover, ziekteverspreider en stroper van jachtwild. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek duidelijk en onweerlegbaar aan dat de vos een belangrijke natuurfunctie vervult. Daarom pleit de Zoogdierenwerkgroep reeds lang voor een aanpassing van de jachtwetgeving ten gunste van de vos, met de bedoeling op gepaste wijze om te gaan met de ongemakken die de vos bijwijlen veroorzaakt. De bevoegde minister geeft evenwel hieraan een eigen invulling en negeert daarbij de adviezen van haar eigen onderzoeksinstelling, administratie en adviesraad. Begin januari 2012 heeft de minister beslist om buiten de gebruikelijke jachtperiode ook de gerichte bejaging van vossen mogelijk te maken. In het recente jachtopeningsbesluit 2013-2018 wordt dit bekrachtigd. Deze omstreden beslissing en het consequent negeren van alle aanbevelingen gaf al eerder aanleiding tot een reeks protestacties die in het chronologisch overzicht worden weergegeven met verwijzing naar de omkaderende documenten en commentaren.

Het natuurbehoud legt zich niet neer bij de beslissing van de minister en zet zijn acties verder. Zo werd door Vogelbescherming Vlaanderen bij de Raad van State de bijzondere jacht op de vos aangevochten. Met het arrest van de Raad van State van 23 april 2015 vernietigde ondertussen het omstreden artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit. Dit betekent dat er buiten de gewone openingstijden geen bijzondere bejaging kan plaatsvinden. Normaal gezien zou de bijzondere bejaging van de vos vanaf 15 mei tot en met 14 oktober mogelijk zijn om "dreigende" schade aan eigendommen te voorkomen; m.a.w. op een ogenblik dat er (nog) geen schade is.

Het arrest zorgt ondertussen voor de nodige commotie en tal van vragen in het Vlaams parlement. Eerder dan zich neer te leggen bij de uitspraak en de bijzondere jacht te schrappen uit het Jachtopeningsbesluit, heeft de bevoegde minister het initiatief genomen een aanpassing van het Jachtdecreet door te voeren en hiermee de nodige rechtsgrond te voorzien. Als voorheen blijven CD&V, Open VLD en N-VA voorstander van de vossenjacht en neemt alleen de partij Groen het op voor de vos. Andere partijen blijven weg uit de discussie.

             Vriend van de vos - sticker                  Vossenpostkaart

Wat kan jij ondertussen (nog) doen?

We mogen de vos niet zomaar opgeven. De Zoogdierenwerkgroep neemt samen met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt de handschoen op en streeft verder naar eerherstel. Jij kan ons daarbij helpen.

De petitieactie is ondertussen afgelopen en de teller eindigde op ruim 10.000 handtekeningen en 4.150 postkaarten.

                                Cartoon vossenprotest

Je kan uiteraard nog steeds je mening ventileren en misbruiken melden op de Facebookpagina 'Neen aan de totale verdelging van de vos !' die inmiddels al bijna 8.000 aanhangers telt. Stuur de link eveneens door aan al jouw vrienden, zodat ook zij op gepaste wijze kunnen reageren. Geef te kennen dat je "een vriend van de vos bent" en kleef de actiesticker van Vogelbescherming Vlaanderen op een zichtbare plek.

De jagers zitten niet stil en benutten het jachtseizoen ten volle om vossen in grote aantallen af te schieten. Jammer dat de media hieraan kritiekloos aandacht schenken. Reageer daarom op (kranten)artikels die de vos ten onrechte als boosdoener of moordenaar afschilderen en vraag de redactie om objectieve en gefundeerde informatie over de vos te verstrekken en feiten ten gronde te controleren.

Meld overtredingen aan de politie of het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ofwel aan Vogelbescherming Vlaanderen of een vogelopvangcentrum in uw buurt. De bijzondere bejaging valt buiten de periode van 1 oktober tot en met 14 februari waarin de vos gewoon bejaagbaar is. De afwijking is van toepassing op de gewone jager en niet op de bijzondere veldwachter met een geldig jachtverlof. Ga - alvorens een klacht in te dienen - na of één van de hierna vermelde voorwaarden niet werd nageleefd:

  1. een aanvraag tot bejaging bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd ingediend;
  2. de nodige maatregelen zijn genomen om schade door de vos te voorkomen of te beperken;
  3. de schade werd onweerlegbaar door vossen aangericht;
  4. het afschot heeft plaatsgevonden binnen een straal van maximum 500 meter rond percelen waar schade kan worden aangericht;
  5. de schietafstand van 150 meter t.o.v. woningen en gebouwen of 50 meter rondom een (vossen- of dassen)burcht werd gerespecteerd;
  6. de jacht vond plaats tussen zonsopgang en zonsondergang ('s nachts mag nooit op vossen worden gejaagd!);
  7. het kadaver van de vos werd niet gedumpt of begraven maar afgeleverd bij een vilbeluik of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Door de vage omschrijving van het besluit en de vele achterpoortjes blijft het moeilijk inbreuken vast te stellen, maar enkele gevallen volstaan om de ware aard van de vossenjacht aan het licht te brengen. Probeer bij een inbreuk de identiteit van de betrokkene(n) vast te stellen, eventueel onrechtstreeks (bv. noteren van autonummerplaat).

Vossen met afgesneden staart

vossen met afgesneden staart, gedumpt op een vuilnisbelt

X