Eerste beschermingsplan voor de boommarter in Vlaanderen

Met het Plan Boommarter wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen met de stad Halle, Natuurpunt Halle en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen het boslandschap ten zuidoosten van de stad Halle - tussen Berendries, Lembeekbos en Hallerbos - herstellen en opwaarderen. Daarvoor wil men ook de huidige groengebieden waar mogelijk met elkaar verbinden. Dit gebeurt voornamelijk door het aanplanten van bosjes, een aangepast beheer van graslanden en de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals houtkanten, hagen en bomenrijen langsheen velden, paden en wegen.

Het basisidee van dit project is de bestaande bossen en natuurgebieden ten zuiden van Halle met elkaar te verbinden en waar mogelijk ook uit te breiden. Het is immers de bedoeling om tot een aaneengesloten groengebied te komen, en hieraan niet alleen een ecologische maar ook landschappelijke en recreatieve meerwaarde te geven. Bovendien moeten deze groenverbindingen ecologische corridors en stpaptstenen vormen voor dier- en plantensoorten die zich zo op een veilige wijze tussen de verschillende bossen en natuurgebieden kunnen bewegen. De boommarter werd gekozen als symbool voor dit project.

Visiegebied van het plan boommarter

Naast eigen initiatieven die landschapsverbeteringen moeten introduceren, worden ook verenigingen, landbouwers en particulieren aangemoedigd om kleinschalige maatregelen uit te voeren. Deze worden zowel praktisch als financiëel ondersteund en dienen onder meer voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen en (veld)bossen, bebossing van landbouwgrond, vergroening van de omgeving rond woningen, bedrijven en andere infrastructuur, enz. Streekbewoners worden aangemoedig om bordjes te plaatsen die de verschillende verwezenlijkingen onder de aandacht brengen.

Infobordje plan boommarter 1     Infobordje plan boommarter 2

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de projectcoördinator:

Plan Boommarter
Emma Denorme

Stadsbestuur Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle
Tel: 09/264 90 54

 

Logo plan boommarter

Meer weten

X